صادرات مرغ اوکراین

صادرات مرغ اوکراین

پنج شنبه 1397/12/16

کشور اوکراین دومین صادرکننده مرغ به اروپا است

با افزایش صادرات مرغ از اوکراین به اتحادیه اروپا ,اوکراین بعد از برزیل در جایگاه دوم صادرات مرغ قرار دارد