اجاره زمین های کشاورزی

اجاره زمین های کشاورزی

اجاره زمین های کشاورزی  طولانی مدت حتا تا ۴۹ سال با شرایط مناسب